Головна сторінкаПошук

розширений пошук

Державні закупівлі »  Положення про тендерний комітет версія для друку

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної служби

експертного контролю України

від “0807 2016 року № 67

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет

Державної служби експортного контролю України

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі - Комітет) - службові (посадові) та інші особи Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення Комітету є організація і проведення процедур державних закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4. Комітет у своїй діяльності керується цим Положенням, Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель.

 

2. Порядок створення та організація діяльності Комітету

2.1. Склад Комітету та зміни до нього, а також Положення про Комітет затверджуються наказом Держекспортконтролю.

2.2. До складу Комітету входить не менше п’яти осіб. Не можуть входити до складу комітету посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Не можуть входити до складу комітету посадові особи та представники учасників процедур закупівель (далі – учасник) та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Держекспортконтролю та учасниками процедури закупівлі чи між самими учасниками процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, якого призначає Голова Держекспортконтролю, або особою яка виконує його обов’язки.

Голова комітету може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень Головою Держекспортконтролю, або особою яка виконує його обов’язки, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника голови Комітету, відповідального секретаря з числа членів Комітету та визначає функції кожного члена Комітету. У разі відсутності голови Комітету його обов’язки виконує заступник голови Комітету.

За відсутності секретаря Комітету його обов’язки виконує інший член Комітету, визначений головою Комітету.

Рішення голови Комітету щодо призначення заступника голови та секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

За рішенням Комітету можуть залучатись працівники структурних підрозділів Держекспортконтролю для надання консультацій з технічних питань, щодо здійснення закупівель.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою  Комітету та є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання.

2.6. На засіданнях Комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування закупівель;

- складення та затвердження річного плану закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

2.7. Рішення питань, що розглядаються на засіданнях Комітету приймаються простою більшістю голосів.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним (ухвальним).

2.8. Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами Комітету, присутніми на засідання Комітету.

У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на засіданні Комітету з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

 

3. Функції Комітету

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур державних закупівель.

У процесі роботи Комітет забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших функцій, передбачених Законом.

 

4. Права та обов’язки членів Комітету

4.1. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

4.2. Члени Комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів Держекспортконтролю інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

вносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) осіб Держекспортконтролю з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.3. Члени комітету зобов’язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватись норм законодавства у сфері публічних закупівель, вимог цього Положення, Закону та інших нормативно-правових актів, бути об’єктивними та неупередженими, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності Комітету;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.4. Голова Комітету:

організовує роботу Комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

пропонує порядок денний засідань Комітету;

веде засідання Комітету;

вносить на розгляд Голови Держекспортконтролю, або особі, яка виконує його обов’язки пропозиції щодо змін у складі Комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства;

за рішенням тендерного комітету вносить пропозиції Голові Держекспортконтролю щодо укладення договору з централізованою закупівельною організацією з метою проведення нею тендерів в інтересах Держекспортконтролю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1216 “Про особливості створення та діяльності централізованих закупівельних організацій.”

4.5. Секретар Комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови Комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

розміщення на веб-сайті Держекспортконтролю річного плану закупівель.

 

5. Відповідальність Комітету

5.1. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на Комітет функцій.

5.2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

5.3. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 


Привітання Голови Держекспортконтролю Олександра Павліченка з 24 річницею від дня створення Державної служби експортного контролю України та Новим 2021 роком.
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 16.12.2020 № 12).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 10.12.2020 № 11)
Привітання Голови Держекспортконтролю Олександра Павліченка до Дня контррозвідки Служби безпеки України
Привітання Голови Держекспортконтролю Олександра Павліченка до Дня працівників дипломатичної служби України
Про запровадження тестової версії нового веб-сайту Держекспортконтролю
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 15.10.2020 № 10)
Через виявлений випадок захворювання на COVID-19 та необхідність проведення обсервації Держекспортконтроль переводить частину співробітників на дистанційну форму роботи
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 09.07.2020 № 7).
Інформаційне повідомлення про результати засідання Комісії з державної атестації (переатестації) системи внутрішньофірмового експортного контролю (протокол засідання від 05.08.2020 № 9).